Galeria de Presidentes

Shiguejiro Nakai (1952-1953/1956-1961)
Ryosuke Gakiya (1954-1955)
Tomoichi Kobuchi (1962-1967)
Shizuyoshi Onishi (1968-1969/1972-1973)
Guiti Suzuki (1970-1971)
Kazumitsu Kato (1974-1977)
Arata Kami (1978-2003)
Hiroshi Endo (2004-2008)
Sergio Norifumi Doi (2009-2012)
Alcides Tadaki Sekitani (2013-2014)
Jorge Ajifu (2015-2016)
Marise Harue Hirose Hashimoto (2017-2018)
Sadao Nakai (2019-)